Obec Všechovice
Všechovice

Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Všechovice
   
 • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu
  Všechovice: Obecní úřad Všechovice
  Všechovice 17
  753 53 Všechovice
   
 • datovou schránkou: qvdbah2
 • elektronickým podáním: vsechovice@vsechovice.eu
   
 • telefonicky na tel. čísle: 581 622 632

 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Všechovice
pondělí: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Všechovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Úkon

Sazba

Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé

2,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé

3,00 Kč

Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé

4,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé

6,00 Kč

Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné

10,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné

20,00 Kč

Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné

20,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné

40,00 Kč

1 ks nenahrané CD

20,00 Kč

Poštovné

dle platných poštovních tarifů

Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut)

100,00 Kč za každou i započatou půlhodinu práce

Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.)

dle skutečné výše nákladů

 

 

Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku. Kopírování a úkony na vlastní CD žadatele nejsou přípustné. Úhradu za poskytované služby lze provést:

 • v hotovosti na pokladně OÚ Všechovice
 • po dohodě na bankovní účet obce Všechovice 1883130339/0800

Vydání informací nebo vystavených kopií je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy (zálohu stanoví příslušný pracovník obce, a to až do výše předpokládaných nákladů).

Sazebník se nevztahuje na úkony, které jsou vymezeny zákonem č.368/1992 Sb., o správních poplatcích. Zaplacení správního poplatku má vždy přednost. Zákon o správních poplatcích je považován za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválila Rada obce Všechovice dne 31. 3. 2017, usnesením č. 1, a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.

 

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

 • 1281 první písemná zmínka
 • 878 počet obyvatel
 • 346 nadmořská výška (m n. m.)
 • 580 katastrální výměra (ha)