Obec Všechovice
Všechovice

Matrika, svatby

Svatební obřady- občanské
Matriční úřad ve Všechovicích vykonává svatební obřady v katastru obcí Všechovice, Malhotice, Horní Újezd, Rouské a Provodovice.


Rezervace:

 • Obecní úřad Všechovice
 • matrikářka: Ilona Zátopková, 581 622 632
 • e-mail: vsechovice@vsechovice.eu


Termíny:

 • Oddávací dny pro občanské sňatky v roce 2024 jsou soboty od 10:00 -12:00 hod.
 • Církevní svatební obřady lze na matrice po domluvě snoubenců s duchovním (oddávajícím) vyřídit i mimo schválené termíny.
 • Při rezervacích čas začátků svatebních obřadů určuje matrikářka tak, aby navazovaly na sebe.

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Obecního úřadu Všechovice. Svatební obřady v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců (na matrice se vyplní formulář).


Poplatky:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 5 000,- Kč.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.
 • Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je zpoplatněno částkou 500,- Kč.
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 500,- Kč.
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 100,- Kč.
 • V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

 

Poznámky:

 • Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
 • Poplatek v případě uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů se vybírá jen jednou.
 • Poplatek za přítomnost matrikáře, v případě uzavření manželství před oddávajícím z nematriční obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, v níž ani jeden snoubenec nemá trvalý pobyt, se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku k povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu.
   

Osvobození:

 • Od poplatku (povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Oddávající:

 • Radovan Mikuš, starosta
 • Ing. Marcela Tomášová, místostarostka

Ve všech obcích matričního obvodu Všechovice vykonává funkci oddávajícího při občanském svatebním obřadu starosta Radovan Mikuš nebo místostarostka Ing. Marcela Tomášová. Starostové a místostarostové nematričních obcí mohou svatební obřad vykonávat pouze v katastru své obce, a to jen v případě, že alespoň jeden ze snoubenců má v této obci trvalý pobyt. U občanského obřadu ve všech obcích matričního obvodu Všechovice musí být přítomna matrikářka Ilona Zátopková.

Doklady k uzavření manželství:

 • Svobodní - platný občanský průkaz, rodný list.
 • Rozvedení - platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu
 • Ovdovělí - platný občanský průkaz, rodný list,úmrtní list manžela/ky.
 • Cizinci - platný průkaz totožnosti (OP,CP), rodný list, rozvedení rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky,vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený i psaný), jetřeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.
 • Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte.


Další informace k obřadu:
Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti a předložení potřebných dokladů) je vhodné domluvit telefonicky nebo e-mailem smatrikářkou. Doporučujeme nejprve si zajistit termín obřadu na matričním úřadě a až potom začít zařizovat další organizačnízáležitosti svatby. Dále je třeba matrikářce sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Svatební obřad trvá cca 25minut. Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou jednomu ze snoubenců dovlastních rukou.

Svatební obřady- církevní
V matričním obvodu Všechovice lze uzavřít církevní sňatek v kostelech církve římskokatolické ve Všechovicích, Horním jezdě a v Malhoticích nebo na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají.

Rezervace: Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti.

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku:
se předkládají matrikářce Obecního úřadu Všechovice a ta vydává osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců.                                                                 '

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

Dotazník k uzavření manželství (91.39 kB)

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

 • 1281 první písemná zmínka
 • 878 počet obyvatel
 • 346 nadmořská výška (m n. m.)
 • 580 katastrální výměra (ha)