Obec Všechovice
Všechovice

Farní charita Všechovice

Farní charita /FCH/ Všechovice byla zřízena dne 6. března 1994 arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem jako FCH dobrovolná, a to na popud P. Vincence Šalši, ThLic., děkana Hranic a našeho místního faráře. FCH nemá žádné pracovníky, se kterými by byl uzavřen pracovní poměr. Jedná se o dobrovolnou činnost, která je možná méně viditelná, ale ne méně důležitá.   Vedoucí FCH byla jmenována paní Irena Kývalová, Rouské 13. Tato charita dále působí v obcích Býškovice, Horní Újezd, Malhotice, Provodovice a Rouské.

Pojem charita se překládá zpravidla jako milosrdná láska, a ta se vždy dotýká celého člověka, tj. jeho stránky hmotné i duševní. Posláním charity je péče o lidi v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnosti. V začátcích svou činnost zaměřila na humanitární pomoc (Jugoslávie, Ukrajina), návštěvy osamělých starých lidí, vytvoření charitního šatníku, pomoc při styku s úřady při vyřizování sociálních dávek, doprovod k lékaři apod. Nyní působí a zajišťuje tyto služby v uvedených obcích profesionální Charita Hranice a zaměstnanci obcí. Mezi největší humanitární pomoc patří sbírka pro občany postižené povodněmi na Moravě v r. 1997. Finanční sbírka činila 21.000,- Kč. Byly zakoupeny dezinfekční a hygienické prostředky a s další mat. pomocí, která byla ohodnocena na dalších 10.000,- Kč, byly předány povodňové komisi. Od roku 1997 dosud mají občané možnost odevzdat nepotřebné ošacení do farního skladu. Místnost nám nabídla Obec Všechovice. Jedná se o nevyužitý prostor mateřské školy. Spolupracujeme s centrálním skladem v Otrokovicích nebo s Diakonii Úpice. Od roku 2000 každoročně probíhá ve Všechovicích Tříkrálová sbírka, tvořená 4 nebo 5 vedoucími a 12 nebo 15 dětmi. Z vlastních nákladů bylo koledníkům pořízeno vhodné oblečení. Velké uznání si zaslouží manželé Anna a Petr Cíchovi, Všechovice 248, kteří za značnou finanční částku pořídili pro jednu skupinku koledníků důstojné a reprezentativní oblečení. A kolik se v jednotlivých letech ve Všechovicích vykoledovalo?

2000               13.559,00 Kč

2001               14.301,80 Kč

2002               17.380,20 Kč

2003               18.901,00 Kč

2004               15.193,50 Kč

2005               24.688,00 Kč

2006               24.183,50 Kč

2007               19.344,00 Kč

2008               20.611,00 Kč

2009               27.260,00 Kč

2010               22.424,00 Kč

2011               25.659,00 Kč

Tyto částky jsou součástí celkové sbírky a každoročně jsou odváděny na centrální účet Charity. Z finančních prostředků, které jsme obdrželi zpět do naší farnosti, jsme přispěli na HOSPIC na Sv. Kopečku, pomohli jsme při živelných katastrofách s odstraněním následků /požár, vichřice, povodně/, vybudování topení pro rodinu s 8 dětmi, která žila ve starším zchátralém domku, zakoupili jsme aut. pračku pro zdr. postiženou osobu, přispěli jsme na nákup uhlí, úhradu el. energie, úhradu školních pomůcek, poskytli příspěvek na asistenci zdr. postiženému, zakoupili slepecké hodinky a poskytli řadu drobných finančních příspěvků. Dále jsme nevyčerpané finanční prostředky poskytly Arcidiecezní charitě Olomouc do rezervního fondu, která tyto prostředky dále poskytovala dle vlastního uvážení, převážně na odstranění následků živelných pohrom. Od r. 2008 mají zástupci tříkrálových koledníků možnost navštívit přímý přenos z Tříkrálového koncertu v Brně, 1x ročně Plovárnu v Hranicích a zhlédnout film v Letním kině v Hranicích. V současné době jako poděkování všem koledníkům proběhne akce Den plný her a soutěží. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zabezpečení sbírek, ať již aktivní činností, finančním příspěvkem, či modlitbou.

Irena Kývalová – vedoucí dobrovolné charity

Knihovna

 

knihovna

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

SMS - kanál
 

 

Virtuální prohlídka obce

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)