Navigace

Obsah

Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice

S ohledem na stáří vodovodních řadů a jejich častou poruchovost připravila společnost Vodovody a kanalizace Přerov a. s. do plánu investic na rok 2015 stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice a přívodního řadu pro obec Provodovice v celkové délce 4 400 m. Termín realizace předpokládáme od poloviny měsíce dubna do poloviny měsíce listopadu letošního roku. Termín se může změnit, a to v závislosti na průběhu veřejné zakázky.

Obnova materiálu vodovodního potrubí bude probíhat v původní trase bezvýkopovou technologií, kde nové potrubí bude vtahováno do potrubí stávajícího. Tato technologie byla zvolena především z důvodu zminimalizování zásahů do pozemků, ale i tato se bohužel neobejde bez výkopových zemních prací. Přípojky budou přepojeny po provedení všech potřebných zkoušek u hlavního řadu.

Zásobování odběratelů pitnou vodou bude zachováno v plném rozsahu po celou dobu realizace. Plánované odstávky dodávky pitné vody a přistavení cisteren budou vždy nahlášeny v časovém předstihu za spoluúčasti Obecního úřadu, zveřejněním na internetových stránkách  obce v záložce "Rekonstrukce vodovodu", či vyvěšením na veřejně přístupných místech a rozesíláním informačních SMS zpráv.

 

Informace VaK o rekonstrukci vodovodu v obci Všechovice

Mapa obce s vyznačením rekonstrukce vodovodního řadu

mapa

za Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti