Obec Všechovice
Všechovice

Na webových stránkách se pracuje!!!

Místní poplatky 2023

Poplatky 2023

Informace o povinnosti uhradit místní poplatky.

Místní poplatky 2023

Povinnost uhradit místní poplatky 

ze psů je do 31. 3. 2023,

za odpady do 30. 6. 2023.

Výše poplatků za obecní systém odpadového hospodářství obce Všechovice (dále jen poplatek za odpad) a poplatku ze psů.

Poplatky lze hradit v hotovosti, platební kartou na pokladně OÚ Všechovice v úřední dny nebo převodem na účet obce.

 

POPLATEK ZE PSŮ do 31. 3. 2023

Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo popisné poplatníka
specifický symbol = 1341

Číslo účtu: 1883130339/0800

Pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa 90 ,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 140 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 60 Kč, 
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 90 Kč. 

 

POPLATEK ZA ODPADY do 30. 6. 2023

Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo popisné poplatníka
specifický symbol = 1340

Číslo účtu: 1883130339/0800

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD VE VÝŠI 550 KČ HRADÍ:

 1. Fyzická osoba,
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (550 Kč); má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.                                                                      

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

OD POPLATKU SE OSVOBOZUJÍ OSOBY

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozují: 
  1. osoby, které se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců,
  2. osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně (Všechovice 17, 753 53 Všechovice), v obci se nezdržují po celý příslušný kalendářní rok a místo jejich pobytu není známo,
  3. čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině do 18 let včetně roku v němž 18 let dovrší,
  4. děti do 6 let včetně celého kalendářního roku, v němž 6 let dovrší.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká

 

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

Meteostanice Všechovice

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

 • 1281 první písemná zmínka
 • 878 počet obyvatel
 • 346 nadmořská výška (m n. m.)
 • 580 katastrální výměra (ha)